Робота Екзаменаційної комісії

ЗВІТ про роботу Екзаменаційної комісії

РЕЗУЛЬТАТИ атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОГОЛОШЕННЯ:
16-17 червня 2021 року
відбудеться комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ВЗІРЕЦЬ білету

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення атестації здобувачів вищої освіти у 2020-2021 н.р. (доповнено за рішенням науково-методичної ради від 22.04.2021 р)

ПРОГРАМА комплексного екзамену (питання)

Комплексний кваліфікаційний іспит за спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” НА ПЛАТФОРМІ MOODLE

Склад екзаменаційної комісії

Екзаменаційна комісія для атестації здобувачів вищої освіти створюється щорічно як єдина для всіх форм навчання у складі голови та членів комісії зі спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” за першим (бакалаврським) рівнями вищої освіти.
Залежно від кількості випускників можливе створення декількох комісій з зазначеної спеціальності.

Наказ про затвердження складу ЕК

Порядок проведення державного іспиту

ПОРЯДОК атестеційного іспиту

Порядок проведення державного іспиту
1. По спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» проводиться комплексний державний іспит, який складається з двох етапів. На першому етапі, відповідно до затвердженого графіку роботи екзаменаційної комісії, студенти денної форми навчання проходять по варіантне комп’ютерне тестування. Кожен із варіантів тестів містить 40 завдань. За кожну правильну відповідь на тестове питання виставляється 1 бал. Невірна відповідь оцінюється в 0 балів. На другому етапі студент отримує білет, який містить три теоретичних питання з нормативних і професійно-орієнтованих дисциплін, що читалися протягом восьми навчальних семестрів. 2. Загальна можлива кількість отриманих балів за відповіді на питання білета становить 60 балів. Кожне із 3 теоретичних питань оцінюється у 20 балів. 3. Після підготовки студентом конспекту відповідей на теоретичні питання, відбувається його усна відповідь членам екзаменаційної комісії. В процесі усної відповіді студентові можуть бути задані викладачами додаткові питання.
Критерії оцінювання захисту
Теоретичні питання оцінюються таким чином: 20 балів – за повну та аргументовану, логічно побудовану відповідь на теоретичні запитання, із застосуванням прикладів, які дозволяють обґрунтувати відповідь. При відповіді студент коректно використовує терміни і поняття з даної теми та дає їх правильні визначення. Відповідь на питання завершується формулюванням висновку. Загалом відповідь засвідчує вміння студента аналізувати матеріал та робити змістовні висновки. 15-20 балів – за повну та аргументовану, логічно побудовану відповідь на теоретичні запитання, із застосуванням прикладів, які дозволяють обґрунтувати відповідь, однак студент допускає незначні помилки й неточності при трактуванні понять і термінів. Відповідь на питання не завершується формулюванням висновку, хоча і засвідчує загалом достатнє вміння студента аналізувати матеріал. 10-15 балів – за неповну, частково аргументовану відповідь на теоретичні запитання, без застосування належних прикладів. Студент допускає помилки й неточності при трактуванні понять і термінів, а окремим із них взагалі не може дати визначення. Відповідь на питання не завершується формулюванням висновку і лише частково засвідчує достатнє вміння студента аналізувати матеріал. 5-10 балів – за часткову, практично не аргументовану відповідь на теоретичні запитання, без застосування будь-яких прикладів і висновків. Студент допускає значні помилки при трактуванні понять і термінів, а окремим із них взагалі не може дати визначення.  Загалом підхід викладення матеріалу правильний, але виявляється недостатнє його розуміння. 0-5 балів – за часткову відповідь, що загалом не розкриває суті теоретичного питання, не забезпечується використанням належних термінів і понять і не підтверджує вміння студента аналізувати матеріал. 5.  Загальна (сумарна) оцінка з іспиту виставляється на основі отриманої за результатами 1-2 етапів суми балів згідно прийнятої вузом системи оцінювання. В даному випадку використовується місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ECTS, згідно вимог Болонської угоди. Для їх порівняння використовується така таблиця:

ОГОЛОШЕННЯ:
захист магістерських робіт студентами VІ курсу
спеціальності «193 – Геодезія та землеустрій» денної та заочної форми навчання
відбудеться 16-17 грудня 2020 року.
Кінцевий термін подачі магістерських робіт на кафедру для перевірки на запозичення (плагіат) та рецензування 5 грудня 2020 року

Тематика магістерських робіт спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” (очна форма навчання)

Тематика магістерських робіт спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”(заочна форма навчання)

ЗРАЗОК оформлення титульного аркуш до магістерської роботи

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Додаток до Положення про організацію освітнього процесу в ЧНУ

Порядок захисту випускних кваліфікаційних робіт

Порядок захисту випускних кваліфікаційних робіт 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія)

Порядок організації “хвиль” роботи ЕК

СКЛАД АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ, ЩОДО РОЗГЛЯДУ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАХИСТУ